kaarten

Haat ta útdrukking bringe yn in kostúm: leuk!

Tongersdei 7 juny

Haat ta útdrukking bringe yn in kostúm: leuk!

Easterwierrum - Tja, en dan makkest de skitterendste kostúms en dan blykt ynienen in soarte fan ljedder yn it dekôr fan it Berne Iepenloftspul foar te kommen. In ljedder!  ,,Ik wist wel dat die kinderen omhoog en omlaag moesten maar had gerekend op loopplanken of zo, niet op zo’n steil geval. Dat kán helemaal niet met sommige kostuums.” Dianne Bonnema laket. Dat binne fan dy dingen dy’t in kostúmûntwerper tsjinkomme kin. It moaie is dat der altiten wer oplossingen fûn wurde en dat dy al gauris noch moaier útpakke dan wat earder betocht wie. ,,Kan er niet een takelsysteem komen of een hoogwerker, heb ik nu gevraagd. Haha! Dat zou toch geweldig zijn.”

Dianne hat in ôfgryslyk soad opdrachtjouwers hân sûnt se yn 1994 oan de slach gie, resint bygelyks orwert, De Lawei, Tryater, Buog, UDT Wommels en Sult. En dit jier wurket sy foar it earst mei oan it Berne Iepenloftspul. Sy hat in pear moaie moannen efter de rêch mei in grutte ploech naaisters dy’t fan it meitsjen fan de kostúms in feestje fan souplesse makken. ,,Het gaat er heel mooi uitzien”, belooft de ûntwerpster. ,,De meeste spelers zijn blij met hun kostuum – al zitten niet alle pakken even lekker. Sommige kinderen worden echt behóórlijk beperkt in hun bewegingsruimte.”

Maar dat heart by dit stik, Alice yn Wûnderlân: it binne echt de kostúms dy’t der útknalle. Dianne is hielendal út de skroeven om’t sy krekt yn dizze foarstelling wat úthelje kin dat sy al jierren wol. ,,Het is een oud idee, echt een top-idee, maar het is me nog nooit eerder gelukt om het uit te voeren. Maar nú wel! Het heeft te maken met die twee zusters, de rode en de witte koningin, en hun onderlinge haat. Dat is een element waar je leuke dingen mee kunt doen. In de verfilming van Tim Burton zie je dat aan dat misvormde hoofd van de rode koningin. Ik probeer die film niet te imiteren trouwens, dat lukt je nooit en er is trouwens ook niks aan om dat te doen. Hoe ik het dan wél ga doen? Ahaaa…., ja dat is nog een beetje geheim natuurlijk!”

Troch Ria Kraa - Skille 30 maaie
Foto Johan van der Klaauw

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul