kaarten

It begjin is der......Asteriks en Obeliks

Woansdei 27 maart

It begjin is der......Asteriks en Obeliks

Ôfrûne sneon hienen "ús akteurs" in 1e trochloop foar meiwurkers fan it Berne Iepenloftspul. Hjir en dêr wiene dochs ek al wat senuwen te bespeuren. Marrrrrr it is noch mar it begjin, it sit yn de grûnferve sa't Jelmar der regizeuse seit. Hjir in lytse ympresje...

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul