kaarten

It giet jûn 21-juny TROCH!!!

Freed 21 juny

It giet jûn 21-juny TROCH!!!

De foarstelling giet jûn gewoan troch!! Der sil tusken healwei 8 en healwei 9 noch in pear drippen falle, mar dernei sil it doch droech wurde...der is de mooglikheid om te skûljen ....dus reinjas oan en op nei Easterwierrum! En ja we wenje no ienris yn ús moaie Fryslân...dêr heart dit waar spitich genôch ek by!!! Oant jûn!!!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul