kaarten

It sit der wer op......

Woansdei 13 july

It sit der wer op......

It lêste ferske is songen, de lêste dûns is dûnse, de lêste teksten binne sein......It lêste kaartsje is ferkocht, de lêste CD's binne ferkocht en de lêste programmaboekjes binne ferkocht! ........Mei oare wurden: "It sit der wer op".

Eltsenien dy't mei wurke hat oan dizze produkjsje......TIGE TANK!...... en....OANT TAKOM JIER!!!!

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul