kaarten

!!!!!!!!Jou dy op foar de audysjes fan BIS 2022!!!

Woansdei 15 desimber

!!!!!!!!Jou dy op foar de audysjes fan BIS 2022!!!

Foar alle bern fan groep 7 & 8 fan de Greidhoeke en dêr om hinne: 


BIS, it chillste iepenloftspul fan Fryslân!


Wy sykje dy om mei te dwaan yn 2022!!


 liket it dy leuk om mei it Berne Iepenloftspul mei te dwaan? 

Sjoch dan gau nei it filmke mei ûs nije regisseurs fia de link

http://youtu.be/M3c5dMNhS3Y

 

 en lês de audysjebrief goed troch!

https://www.berneiepenloftspul.nl/uploads/files/Audysjebrief%20BIS%202022.docx

Dêrnei gau it opjefteformulier ynfolje

https://www.berneiepenloftspul.nl/uploads/files/Opjefte%20formulier%20audysje%20BIS%202022.docx

 

en opstjoere nei 

bis.berneiepenloftspul@gmail.com

 

Wy sjogge dy hiel graach by de audysjes! Oant sjen!!

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul