kaarten

kaarten jûn ek oan'e kassa te krijen...

Tongersdei 21 juny

kaarten jûn ek oan'e kassa te krijen...

Tinke jo, ik moat der dochs noch mar efkes hinne jûn? Dat kin der binne noch in stik as wat kaarten oan'e kassa te krijen. Oant jûn!!!!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul