kaarten

Kaartsjes mei koarting: Allinnich yn April!

Moandei 3 april

Kaartsjes mei koarting: Allinnich yn April!

De Binde fan de Swarte Hân is los!!!

It Berne Iepenloft Spul yn Easterwierrum hâldt yn april in ier-en-betiid-aksje yn it kader fan de foarstelling Pietje Bell en de Binde fan ‘e Swarte Han. Wa’tkrekt sa handich en fluch is as de bindeleden en dizze moanne kaartsjes bestelt, hat in aardige koarting te pakken. Nei 28 april kostje de kaartsjes 13 euro foar folwoeksenen en 11 foar bern oant en mei 11 jier. Wa’t no de site op siket, betellet in euro per kaartsje minder.

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul