kaarten

Noch net opjûn audysjes??? Mei ek digitaal!!

Freed 8 jannewaris

Noch net opjûn audysjes??? Mei ek digitaal!!

Fanwege it waar fan de ôfrûne dagen....der is gjin post ophelle of rûnbrocht....dêrom kinne de audysjeformulieren ek digitaal opstjoerd wurde! It opjeftestrypke kin hjir delladen wurde...dizze efkes ynfolje (yn Word) en werom stjoere MEI FOTO nei info@berneiepenloftspul.nl.

Hjir It opjeftstrypke 2016!

It kin ek útprinte ynfolt wurde, dan efkes ynskanne en werom stjoere. Doch dit wol sa gau mooglik. It kin oant 11 jannewaris!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul