kaarten

OFLASTING FAN DE FOARSTELLING FAN SNEIN 25 JUNY

Sneon 24 juny

OFLASTING FAN DE FOARSTELLING FAN SNEIN 25 JUNY

Wy hawwe as bestjoer en artestykteam oerlis hân oer it wol as net trochgean litten fan de foarstelling fan snein 25 juny.
Wy hawwe no dochs beslúten om it NET TROCH GEAN te litten.
It wurdt te waarm, der is op'e lokaasje gjin skaad en de bern moatte yn'e folle sinne spylje. Mei de foarsizzing dat it 30 graden wurdt, kinne wy dat de bern net oandwaan. En foar jimme as besikers sil it dan ek net noflik wêze.
 
Wy sille dizze foarstelling ynhelje op:
 
SNEON-TE-MIDDEI 1 july om 15.00 oere!
(let op! in heal oere eader as oars! Dit fanwege de jûnsfoarstelling.)
 
Hawwe jo noch fragen, dan kinne jo maile nei : bis.kaartferkeap@gmail.com
 
© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul