kaarten

Opjaan foar BIS 2022 kin noch oant 17 jannewaris!

Freed 7 jannewaris

Opjaan foar BIS 2022 kin noch oant 17 jannewaris!

Jou dy no op foar BIS 2022!!
De oanmelding is ferlengd oant 17 jannewaris.
Wisto dat fanôf dit jier bern út meardere doarpen meidwaan kinne???
Neist de bern fan groep 7 en 8 út it eardere Littenseradiel, kinne bern út de doarpen rûnom Easterwierrum no ek audysje dwaan. It giet om de folgjende doarpen: Deinum, Boksum, Blessum, Wytgaard, Reduzum, Irnsum, Raerd, Poppenwier, Tersoal, Gau, Sibrandabuorren, Goënga, Skearnegoutum, Tirns en Tsjom.
Dus hop hop hop JOU DY OP!
 
Sjoch foar mear ynformaasje oer it opjaan op it nijsberjocht fan 15-12-2021!
© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul