kaarten

Opjefte audysje BIS 2023!!!!

Tiisdei 13 desimber

Opjefte audysje BIS 2023!!!!

Jaaa.......It is wer safier!!!!

Bern út de groepen 7 en 8 fan de Greidhoeke en dêr om hinne kinne harren wer oanmeldde foar de audysjes fan 21 en 22 jannewaris fan it 33ste iepenloftspul.

Hjir fine jim ek it oanmeldformulier at jim dat net op 1 fan de skoallen krigen ha.

https://www.berneiepenloftspul.nl/uploads/files/Opjefte%20formulier%20audysje%20BIS%202023.docx

En de brief dy't der by heart. 

https://www.berneiepenloftspul.nl/uploads/files/Audysjebrief%202023.docx

Wy ha der sin oan en hoopje wer in protte bern te moetsjen tidens de audysjes.

Oant dan!!!!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul