kaarten

Opjefte Audysjes 2016 oant en mei 11 jannewaris

Moandei 4 jannewaris

Opjefte Audysjes 2016 oant en mei 11 jannewaris

Yo yo yoooooooo! Bêrn fan groep 7 en 8 fan Littenseradiel!!! Hawwe jimme de briefkes foar de audysjes fan BIS foar kommende sneon al opsjoerd???? Neeeeee? Noch net? It kin noch oant en mei snein 10 jannewaris. De repetysjes op woansdei binne fan 15.30 oant 17.30 oere!! En dus net fanôf 14.00 oere, wat yn de brief stie. Dus wolst ek meidwaan oan FRIEZZ gau noch efkes dwaan hear! Ek asto net yn Littenseradiel nei skoalle giest, mar wol wennest, dan kinst dy ek opjaan.

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul