kaarten

Opjefte audysjes oant/mei 9 jannewaris mooglik!

Moandei 5 jannewaris

Opjefte audysjes oant/mei 9 jannewaris mooglik!

Yo yo yoooooooo! Bêrn fan groep 7 en 8 fan Littenseradiel!!! Hawwe jimme de briefkes foar de audysjes fan BIS foar kommende sneon al opsjoerd???? Neeeeee? Noch net? It kin noch oant en mei freed 9 jannewaris. Dus wolst ek meidwaan oan FRIEZZ gau noch efkes dwaan hear! Ek asto net yn Littenseradiel nei skoalle giest, mar wol wennest, dan kinst dy ek opjaan.

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul