kaarten

OPJEFTE BIS 2021 IS LOS!!!!

Moandei 14 desimber

Foar alle bern út de groepen 7 en 8 fan de skoallen út de Greidhoeke

Nei it net trochgean fan de 30ste BIS foarstelling yn 2020, wolle we besykje om yn 2021
dochs in machtich moai (coronaproof en nij) iepenloftspul del te setten dus,


Meisto graach tonielspylje, sjonge en bewege?
Dan siket it Berne Iepenloftspul dy foar it BIS 2021!!

Sjoch hjir foar in leuk filmke fan ús Artistiek team

https://youtu.be/Bqib1OnVvIk

Klik hjir foar it Opjeftestrypke.

https://www.berneiepenloftspul.nl/uploads/files/OPJEFTESTRYPKE%20AUDYSJE%202021.docx

 

Ha jim net in brief krigen fia jim master of juf, dan kinst dy hjir fine.

https://www.berneiepenloftspul.nl/uploads/files/Audysjebrief%20BIS%202021.docx

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul