kaarten

REMINDER!!!!AUDYSJES 30STE BERNE IEPENLOFTSPUL

Moandei 16 desimber

REMINDER!!!!AUDYSJES 30STE BERNE IEPENLOFTSPUL

Oan alle jonges en famkes fan groep 7 of 8 fan de basisskoallen út de Greidhoeke

Hjirby nog efkes in reminder. It is al hast 1 jannewaris, Wolst do noch mei dwaan oan de audysjes foar it 30ste Berne Iepenloftspul , wachtsje dan net te lang mear mar jou dy op. Dit kin oant 1 jannewaris. It wurdt wer geweldich!!!!!!!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul