kaarten

Repetysje repetysje repetysje pfffff

Moandei 2 juny

Repetysje repetysje repetysje pfffff

Noch mar 11 dagen te gean foar it safier is...oeoeoeoeoeo it wurdt no wol spannend! De bern repetere har in slag yn'e rûnte. De heiten en memmen timmerje en fervje mei it swit op it gebit....der wurdt ûntyglik hurdt wurke! Dus minsken as jimme noch gjin kaarten besteld hawwe......NET STINNE MAR HINNE!!! 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul