kaarten

Resinsje FD 24 juny - Froukje Reitsema

Moandei 26 juny

Resinsje FD 24 juny - Froukje Reitsema

Tongerdei-te-jûn hat foar it Frysk Deiblêd in prachtige resinsje skreaun. Tige Tank hjir foar! Wy hawwe in prachtich stik!

Donkere loften drigen. Soe it reine of soenen wy it krekt droech hâlde? It wie it lêste gelokkich, tongersdei-te-jûn by de premjêre fan Pietje Bell, it berneiepenloftspul fan Easterwierrum. In bytsje rien hie de folle tribune mei rom fjouwerhûndert minsken net pleage, wol ik leauwe. No ja allinne as it eaze dan.

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul