kaarten

Slagge premjêre Berne Iepenloft Spul

Tongersdei 12 july

Slagge premjêre Berne Iepenloft Spul

Slagge premjêre Berne Iepenloft Spul
Easterwierrum - Sneon 23 juny wieyn Easterwierrum de premjêre fan it Berne Iepenloft Spul 2012. ‘De Stim fan Lûdsjewierrum’ wurdt mar leafst 7 kear útfi erd yn de pastorijtún fan Easterwierrum. De tribune siet grôt fol; âlden, pakes en beppes sieten allegear fol spanning te wachtsjen. Mar dat wie hielendal net noadich, alle spilers, muzikanten en dûnseressen makken der in pracht fan in foarstelling fan ûnder de enthousiaste lieding fan Teake
Túnman. De foarstelling skreaun troch Hans Brans en Peter Sijbenga
is noch te sjen op freed 6 july.

Foto: Piet Douma - Op'e Skille 5 july 2012

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul