kaarten

Toch noch in Fotoboek fan Swart/Wyt??

Woansdei 13 july

Toch noch in Fotoboek fan Swart/Wyt??

Fan de produksje Swart/Wyt komt in registraasje op DVD út. Dizze kinne besteld wurde bij it sekretariaat. Ek binne der noch in tal CD's.
Ús húsfotograaf Johan van der Klaauw hat in fotoboek gearstalt ek dizze kin besteld wurde bij it sekretariaat, stjoer dêrfoar in mailtsje nei info@berneiepenloftspul.nl !  Of stjoer gelyk in mailtsje nei Johan info@acadis.nl.
Wolle jimme sjen hoe 't is fotoboek derút sjocht, sjoch dan earst mar efkes op: http://www.2anniek.nl/workshops/fotoboek/index.php

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul