kaarten

Túnrepetysje 23 maaie....

Tongersdei 24 maaie

Túnrepetysje 23 maaie....

Ferline wike wiene de bern ek al yn de tún west om te oefenjen en no dus foar de 2e kear. Yn it ôfgryslike grutte dekôr fielden de bern harren daliks tús, as wie it de gewoanste saak fan 'e wrâld. Neffens de bern wurdt it wol in "VET COOL" dekôr. No ja jimme moatte it allegearre sels mar sjen!

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul