kaarten

Workshops fan start!!

Freed 18 novimber

Workshops fan start!!

De wurkwize fan it BIS is dit jier wat oars as oars. Om't wy subsydzje krigen ha fan it Fonds voor Culturele Participatie is it BIS yn novimber fan start gien mei Workshops foar groep 7 en 8 fan de basisskoallen fan Littenseradiel. It doel fan de workshops is alle bern fan boppesteande groepen priuwe te litten fan it spylje, de muzyk, fan ritme en fan bewege. Sa komme de bern in bytsje te witten wat "Muzykteater" ynhâldt. Guon bern sille we grif werom sjen by de audysjes dy't yn Jannewaris plak fine yn de Tysker yn Easterwierrum. Guon bern sille tinke, dit is neat foar my, en dat kin fansels ek.


Uitvoerenden: Maaike Oosterhaven, Akkemei van der Veen, Janneke Hoogeveen, Anne Zijlstra en Janneke
                    Bijlsma
Doelgroep:     Groep 7 en 8 van de basisscholen in Littenseradiel
Doel:             De kinderen komen in aanraking met muziektheater, als voorproefje op en
                    kennismaking met de nieuwe werkwijze van It Berne Iepenloftspul
Leerdoelen:    De kinderen kunnen:
                  - verschillende ritmes, klanken en ‘bodysounds’ in de maat uitvoeren;
                  - verschillende emoties in fysiek en mimiek neerzetten;
                  - vanuit een emotie een klankstuk maken en dat omzetten tot een klankcompositie;   
                  - vanuit klank en emotie tot een scène komen
Benodigdheden: Ruim bewegingslokaal; een stoel per kind; cd-speler meenemen van BIS; cd
Organisatie:    Kringopstelling
Voorkennis:    De kinderen hebben gehoord van het fenomeen Berne Iepenloftspul.
Sommige kinderen zullen één of meerdere keren een voorstelling hebben bezocht. Op sommige scholen zullen in groep 8 kinderen zitten die eerder hebben meegedaan.


 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul