kaarten

Wurdt ek Lid fan ús Facebook en Hyves!!

Tiisdei 14 juny

Wurdt ek Lid fan ús Facebook en Hyves!!

Hjoed-de-dei ontkomme jo hast net mear oan it fenomeen "Social Media" op internet. Foaral de jongerein is hjir in soad mei dwaande. Jo kinne fan elkoar sjen wêr 't de oar mei dwaande is, dat kinne de deistige dingen wêze mar ek oare saken dêr 't jo mei dwaande binne. Sa hat it Iepenloftspul fan Jorwert ek in facebookpagina en ek der regionale media hellet har ynformaasje ek fan de "Social Media" side.
Sûnt in pear dagen is't Berneiepenloftspul ek aktyf op dit mêd. Dus Facebookers en Hyvers heakje BIS ek ta oan dyn freonenlist en do bliuwst op'e hichte fan wat der allegearre rûnom it Berneiepenloftspul plak fynt!

Dus sykje ús op! Kinst ús fyne ûnder BIS Berne-iepenloftspul en meitsje ús dyn freon.

 

   http://bis-berneiepenloft.hyves.nl/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002496790487

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul