2021 - BIS Corp 9021

Meiwurkers

Namme Funksje
Joke Krist Regie/Sang/Beweging/Skriptbewurking
Sjoerd Blom Regie/Skriptbewurking/Beweging
Romke Gabe Draaijer Regie/Skriptbewurking/Beweging
Tineke van der Schaaf Bestjoer (Foarsitter)
Hiltsje Stremler Bestjoer (Sekretaris)
Annet Hankel Bestjoer (ponghâlder)
Johan Heddema bestjoer (decor/parkeren/pleatsen reklame)
Anne Jan Klijn Bestjoer (Decor)
Dianne Bonnema Kostúmûntwerp
Sieberen Greidanus Lûd en Ljocht
Marius del Grosso Ljocht en Lûd
Johan van der Klaauw Fotograaf
Jeltsje Kramer Koordinator naaiploech
Ytsje Hijma Koordinator PR
Janneke Bijlsma Koordinator Omballings/Ferf
Freark van der Eems Spiler
Sara van Eeden Spiler
Hester Dieuwke de Boer Spiler
Nynke Hijma Spiler
Marrit Frederike Tolsma Spiler
Hessel Abels Spiler
Brechtsje Rijpma Spiler
Nienke Ytsje Speerstra Spiler
Elisah de Boer Spiler
Fenna Keuning Spiler
Isabeau van Baarle Spiler
Fimme de Boer Spiler
Jada Geertsma Spiler
Benthe Witteveen Spiler
Talitha Lemstra Spiler
Fenne van der Veen Spiler
Marijn Metz Spiler
Lena Brouwers Spiler
Tesse Froukje Faber Spiler
Jurre Breukelaar Spiler
Roos Nieuwenhuis Spiler
Hidde Benedictus Spiler
Sanne Frouk Dijkstra Spiler
Jan Vollema Spiler
Siske Douma Spiler