2012 - De Stim fan Lûdjewierrum

Priisútrikking Gouden Gurbes 2012!

BISTV2012 Ôflevering 9 - De Lêste Foarstelling

BISTTV 2012 - ôflevering 8 Efter de Skermen

BISTV 2012 - Preview DVD De Stim fan....

BISTV 2012 Ôflevering 7 - Tariedings Foarstelling

BISTV 2012 Ôflevering 6 - Foar de Skermen

BISTV 2012 Ôflevering 5 - De Lêste Rippetysjes

BISTV 2012 Ôflevering 4 - De CD opnames

3e Ôflevering BIS TV

2e Ôflevering BIS TV

1e Edysje BIS TV 2012

BISTV!!! BIS TV Nije Styl!!!