2022 - Troch de Raarder bosk

Foar de foarstelling fan fannemidder ek noch kaart
Woansdei 22 juny
It is prachtich waar, dus mochten jo op it lêste momint noch tinke fan ik wol eins noch wol nei it BIS Berneiepenloftspul. Dat kin, oan'e kassa binne ek noch kaarten te krijen en der is in pinautomaat oanwêzich! Dus net stinne mar hinne! Sjoch foar in ympresje ...

lês fierder - Meer foto's


Resinsje Troch de Raarderbosk
Freed 17 juny
Wat in feest! In geweldige premjêre justerjûn, mei hast 400 m/f folle bak en in prachtige resinsje hjoed yn'e LC fan Hans Brans. Ek hinne? www.berneiepenloftspul.nl  


Generale Woansdei 15 juny foto's
Freed 17 juny
Foto's fan de generale fan ôfrûne woansdei steane no online.

Meer foto's


Repetysje 1 juny Foto's 2022
Tiisdei 7 juny
Ús húsfotograaf hat wer in oantal foto's sketten fan de repetysjes fan de ôfrûne wike. It komt no wol hieltyd tichterby dus de senuwen nimme bytsje by bytsje ta.

Meer foto's


KAARTFERKEAP is Los!!!
Woansdei 11 maaie
Fan hjoed ôf is it mooglik om kaarten te bestellen foar Troch de Raarderbosk! De bern binne drok oan it repetearjen en hoopje dat jimme komme te sjen. Klik foar kaarten op it pearse blokje kaartferkeap. Wy hawwe der sin oan!  


Útrikking Poiesz Sjek Jeugdsponsoraksje
Sneon 30 april
Wat in moai bedrach hawwe wy krigen! Tige Tank foar jimme stipe.....wy binne der hiel bliid mei.


Besite Italiaanske delegaasje Taalminderheid
Freed 15 april
De Nederlânske Ambassade yn Rome hat dizze wike mei in Italiaanske delegaasje taalminderheden foar ynspiraasje oangeande meartaligens en kultuer op paad yn Fryslân west. De besite wurde mei organisearre troch Dutch Culture en de provinsje Fryslân. Fan moandei oa...

lês fierder - Meer foto's


We binne LOS! Kick-Off BIS 2022
Moandei 31 jannewaris
Kick off van BIS 2022 hjoed!! Bern, alders, artistiek team en bestjoer hawwe de oftrap mei elkaar belibbe. En hoe! Folle blije gesichten en op t ein in heus optreden oan alle folwoeksenen. Dat smakket nar mear! Fanof woansdei 2 x yn'e wike oefenje en yn de rol groeie!! Alders...

lês fierder - Meer foto's


Audysjes BIS 2022
Moandei 31 jannewaris
Te gekke Audysjes BIS bin 'n feit! Op 22 en 23 jannewaris hat 'n groep bern fan groep 7 en 8 audysje dien foar BIS. Wat 'n kultureel talint en wat 'n power'. Fanôf 29 jannewaris geane wy los, dan fynt de kick off plak! Jim hearre mear fan &...

lês fierder - Meer foto's


Opjaan foar BIS 2022 kin noch oant 17 jannewaris!
Freed 7 jannewaris
Jou dy no op foar BIS 2022!! De oanmelding is ferlengd oant 17 jannewaris. Wisto dat fanôf dit jier bern út meardere doarpen meidwaan kinne??? Neist de bern fan groep 7 en 8 út it eardere Littenseradiel, kinne bern út de doarpen r&ucir...

lês fierder