2019 - Macbeth

AUDYSJE BIS 2020 OPJAAN OANT EN MEI 10 JANNEWARIS
Freed 27 desimber
OPJAAN KIN NOG OANT EN MEI 10 JANNEWARIS Wolsto noch audysje dwaan foar BIS 2020 en sitsto yn groep 7 of 8 fan it basisûnderwiis yn de Greidhoeke, fynst toanielspylje, sjonge en dûnsje machtich mooi? Wachtsje dan net te lang mear mar jou dy op. Do kinst dy noch opj...

lês fierder


REMINDER!!!!AUDYSJES 30STE BERNE IEPENLOFTSPUL
Moandei 16 desimber
Oan alle jonges en famkes fan groep 7 of 8 fan de basisskoallen út de Greidhoeke Hjirby nog efkes in reminder. It is al hast 1 jannewaris, Wolst do noch mei dwaan oan de audysjes foar it 30ste Berne Iepenloftspul , wachtsje dan net te lang mear mar jou dy op. Dit k...

lês fierder


AUDYSJES 30STE BERNE IEPENLOFTSPUL
Tiisdei 19 novimber
AUDYSJES BIS 2020 It is hast wer safier!!!!!!!!! De audysjes fan it 30e berne iepenloftspul sette wer útein. Fynst do it leuk om toniel te spyljen, te dûnsjen en te sjongen…..en sist yn groep 7 of 8 fan ien fan de skoallen yn de Greidhoeke, (âld ...

lês fierder


Noch mar 2 foarstellings!!
Tongersdei 27 juny
Nei al 1 útferkocht en 2 bomvolle foarstellings meie wy noch 2 kear! Freed en Sneon binne der noch mar X oantal kaarten!! Resevear jimme plakken rap op www.bis2019.nl It wurdt waar as spek, dussseh net stinne mar HINNE!


BIS Fideoklip "Beamke op'e jiskebult"
Tongersdei 27 juny


Fannemiddei noch nei it BIS?
Woansdei 26 juny
Oan 'e kassa fannemiddei binne de lêste kaarten noch te krijen! Dus hop op de fiets, yn'e auto of hokker ferfiermiddel dan ek...hinne bliksum! We begjinne om 15.30!


Foar Moarn 26-6 noch mar in pear kaarten
Tiisdei 25 juny
Moarn meie we wer! Der binne noch mar in pear kaarten, dus wolle jimme noch hinne ...wachtsje net te lang!


SNEIN 23-6 Hjoed dus UTFERKOCHT!
Snein 23 juny

Resinsjes FD en LC sneon 22 juny
Sneon 22 juny
Wat in prachtige resinsjes yn'e krante foar Macbeth, tige grutsk op ús AT. No noch hieltyd net kaarten besteld? It kin no noch, mar wachtsje net te lang want safolle binne der net mear.  Mar rap nei de kaartferkeap! Sjoch fierder op dizze pagina.


Foto's CD opnames 18 en 19 maaie
Moandei 20 maaie
Ôfrûne wykein hawwe de bêrn fan Bis Berneiepenloftspul de lieten yn songen by Sytse Broersma yn'e studio! Neffens ús is it tige slagge! Dit is yn juny allegearre ek "live" te belústerjen. Sjoch op www.bis2019.nl #berneiepenloftspul #j...

lês fierder - Meer foto's


Tsjek op Besite by BIS - Skille 15 maaie 2019
Freed 17 maaie
Dussss sa’t jimme sjen kinne wurdt der hurd wurke! #berneiepenlofstspul #bis2019 #jeugdtheater #bis2019.nl


Oersicht Iepenloftspullen 2019 - LC 3-5-2019
Moandei 6 maaie
Ôfrûne freed yn 'e LC, oersicht fan alle iepenloftspullen yn Fryslân. Oer in pear dagen giet de kaartferkeap los...hâld ús webside mar goed yn'e gaten, want dit meie jimme net missen😍 #berneiepenloftspul #jeugdtheater #bis2019!


Foto's repetysje woansdei 17 april en bouwerij 20
Snein 21 april
Reptysjefoto's fan woansdei en bouerij fan juster...dus minsken der gebeurt fan alles yn Easterwierrum..Hâld FB yn'e gaten...meikoarten mear ynformaasje...oer??? Ja dat ferklappe wy noch net! #BIS2019 #berneiepenloftspul #bisberneiepenloftspul #hetwordtmooi

Meer foto's


Audysjes BIS 2019
Woansdei 13 maart
Op 12 en 19 Jannewaris wiene wer de audysjes fan BIS, it Berne Iepenlofspul te Easterwierrum foar bern fan groep 7 en 8 fan foarhinne Littenseradiel. Mear as sechtich ôfgryslik entûsjaste bern kamen der op ôf. It stik dat dit jier spile wurdt is Macbeth fan Shak...

lês fierder - Meer foto's


Audysjes foar BIS 2019 komme der wer oan!
Tiisdei 18 desimber
Bêste bern út de groepen 7 en 8 fan de skoallen út de Greidhoeke, bêste memmen en heiten of fersoargers! Wy sykje bern dy’t graach tonielspylje, sjonge en/of dûnsje meie, want: de plannen foar it 29ste Berne Iepenloftspul 2019 lizze klea...

lês fierder