2018 - Alice yn Wûnderlân

Freed 29 juny EK ÚTFERKOCHT!!
Freed 29 juny
As jo noch in it BIS Berneiepenloftspul wolle, binne der no allinnich foar moarn noch kaarten! Wêz derby want dat binne der ek net echt folle mear!! 


Woansdei 27 juny útferkocht!!
Moandei 25 juny

Resinsje LC - Marit de Weerd
Moandei 25 juny

Resinsje Frysk Deiblêd - Froukje Reitsema
Moandei 25 juny

Foto's Premjêre 22 juny
Snein 24 juny
Hjir de foto's fan de premjêre fan Alice yn Wûnderlân..

Meer foto's


kaarten jûn ek oan'e kassa te krijen...
Tongersdei 21 juny
Tinke jo, ik moat der dochs noch mar efkes hinne jûn? Dat kin der binne noch in stik as wat kaarten oan'e kassa te krijen. Oant jûn!!!!


Foarstelling 21 juny nei Freed 22 juny!!
Tongersdei 21 juny
Wat wie it spitich dat we derút reint binne fannejûn. Moarn yn'e herkansing! Dus tinke jo..dan wol ik ek noch! Dan kinne der noch wer opnij kaarten besteld wurde. Kies dan efkes foar de de foarstelling fan 21 juny, dan komme jo op de list en kin de foarstelling b...

lês fierder


Snein 24 juny útferkocht!
Woansdei 20 juny

Rare dromen en gekke pakken.....
Woansdei 20 juny

Dit kear is BIS een echt meisjesstuk
Woansdei 20 juny

In dekôr moat net opfalle mar meihelpe
Tongersdei 14 juny
Spannend wie it en spannend is it noch altiten. Jan Bruinsma wie ferrast doe’t regisseurs Romke Gabe Draijer en Sjoerd Blom him fregen in ûntwerp te meitsjen foar it dekôr fan it Berne-Iepenloftspul yn Easterwierrum. ,,Ik bin al fyftjin jier teatertechnikus en d...

lês fierder


Haat ta útdrukking bringe yn in kostúm: leuk!
Tongersdei 7 juny
Easterwierrum - Tja, en dan makkest de skitterendste kostúms en dan blykt ynienen in soarte fan ljedder yn it dekôr fan it Berne Iepenloftspul foar te kommen. In ljedder!  ,,Ik wist wel dat die kinderen omhoog en omlaag moesten maar had gerekend op loopplanken o...

lês fierder


Kaartferkeap Alice yn Wûnderlân is los!
Tiisdei 1 maaie
SNEIN 24 JUNY BEGJINT OM 15.30!!! Fanôf no kinne de kaarten foar BIS2018 besteld wurde. Ûnder it pearse kopke kaartferkeap kinne de kaarten besteld wurde. Mochten der fragen wêze oangeande kaartferkeap, dan kinne jo maile nei bis.kaartferkeap@gmail.com.


Riedsels yn en om Easterwierrum
Freed 18 maaie
Wa binne dizze mannen? Wêr steane sy en wêr sjogge sy nei? Tinke sy der ek wat by? Prate se oer wat sy sjogge as is dit in soarte fan libben stânbyld? Der binne somtiden nuvere saken te sjen yn en om Easterwierrum, benammen de lêste wiken. Op  Keni...

lês fierder


BIS: wurk yn útfiering en sels meitinke
Woansdei 16 maaie
Mar…..is dit wol it Berneiepenloftspul hjir fannemoarn yn De Tysker yn Easterwierrum? It liket mear op keatsles as op dûnsles! Der is wol muzyk mar wat de bern dogge is keatswanten tichtknoopje, baltsje opslaan, boppeslach, ensafuorthinne. Mar it is al gau d&uacut...

lês fierder


CD Opnames 2018
Woansdei 25 april
CD OPNAMES wiene geweldich!!!! Super grutsk op alle bern!!! We hawwe hurd wurke en mei de magische knoppen en it perfecte muzikale gehoor fan Sytse Broersma is it resultaat Oant no ta al geweldich!!!  


De earste repetysjefoto's!
Moandei 16 april
Jimme sille miskien wol tinke....gebeurt der wol wat yn Easterwierrum? FANSELS! Der wurdt hiel hurd wurke oan de foarstelling Alice yn Wûnderlân. Sjoch mar nei de foto's die't Johan wer foar ús makke hat.

Meer foto's


Interview Romke Gabe Friesch Dagblad en LC
Moandei 16 april
 


BIS Spilet Alice yn Wûnderlân
Tongersdei 5 april
Sa as de tûke lêzer yntusken begrepen hat, is de Alice dy't harren kat mist, in akteur fan it Berneiepenloftspul yn Easterwierrum. De kat sels trouwens ek. En 35 oare bern ek. Sy spylje dit jier yn in wol hiel wûnderlik dekor, mei nuvere wêzens en klea...

lês fierder


Berne Iepenloft Spul 2018 set útein
Tongersdei 25 jannewaris
Noch efkes sjonge foar alle heiten en memmen en de twa audysjedagen fan it Berne Iepenloft Spul sitte der wer op. It wiene de ôfrûne sneonen twa hiel leuke dagen fan sjongen, dûnsje en toanielspylje mei in grutte ploech bern en ek wol in bytsje spannend want fan...

lês fierder - Meer foto's


Audysjes BIS 2018 opjefte oant 8 jan. 2018
Tongersdei 28 desimber
Beste bern út de groepen 7 en 8 fan de skoallen út de Greidhoeke (âld-Littenseradiel), beste memmen en heiten of fersoargers! Wy sykje bern dy't graach toanielspylje, sjonge en/of dûnsje meie, want: de plannen foar it 28e Berne lepenloftspul 201...

lês fierder


BIS winner Pyt van der Zee Priis 2017
Tongersdei 28 desimber
It bestjoer en de meiwurkers fan it berne-iepenloftspul fan Easterwierrum hawwe tongersdeitejûn de Pyt van der Zee-priis wûn. Ut hannen fan deputearre Sietske Poepjes ûntfong it iepenloftspul dizze provinsjale priis foar it brede Fryske toaniel. De priis wu...

lês fierder